Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/1032 ลว 29 ก.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/1033 ลว 29 ก.ค.58 (ทต.หนองไม้แดง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/1034 ลว 29 ก.ค.58 (อบต.บ้านช้าง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/1020 ลว 28 ก.ค.58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกาาท้องถิ่น ระดับจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15884 ลว 27 ก.ค.58 แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15807 ลว 27 ก.ค.58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15805 ลว 27 ก.ค.58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15465 ลว 22 ก.ค.58 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุรภาพชีวิตคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/1026 ลว 28 ก.ค.58 (อบต.โคกเพลาะ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/1025 ลว 28 ก.ค.58 (อบตงหนองหงษ์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/1032 ลว 29 ก.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/1033 ลว 29 ก.ค.58 (ทต.หนองไม้แดง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/1034 ลว 29 ก.ค.58 (อบต.บ้านช้าง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/1020 ลว 28 ก.ค.58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกาาท้องถิ่น ระดับจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15884 ลว 27 ก.ค.58 แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15807 ลว 27 ก.ค.58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15805 ลว 27 ก.ค.58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15465 ลว 22 ก.ค.58 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุรภาพชีวิตคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/1026 ลว 28 ก.ค.58 (อบต.โคกเพลาะ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/1025 ลว 28 ก.ค.58 (อบตงหนองหงษ์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1