Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8539 ลว 23 เม.ย.58 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.2/557 ลว. เม.ย. 58 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.1/8229 ลว. 17 เม.ย. 58 ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/561 ลว. 24 เม.ย. 58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8581 ลว. 24 เม.ย. 58 สำรวจผลการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 1576 ลว. 20 เม.ย. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่3 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 1672 ลว. 24 เม.ย. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 1673 ลว. 24 เม.ย. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินช่วยเหลือบุตร)ครั้งที่3 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8574 ลว. 24 เม.ย. 58 การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8575 ลว. 24 เม.ย. 58 การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8539 ลว 23 เม.ย.58 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.2/557 ลว. เม.ย. 58 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.1/8229 ลว. 17 เม.ย. 58 ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/561 ลว. 24 เม.ย. 58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8581 ลว. 24 เม.ย. 58 สำรวจผลการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 1576 ลว. 20 เม.ย. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่3 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 1672 ลว. 24 เม.ย. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 1673 ลว. 24 เม.ย. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินช่วยเหลือบุตร)ครั้งที่3 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8574 ลว. 24 เม.ย. 58 การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8575 ลว. 24 เม.ย. 58 การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1