Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/1718 ลว 22 ม.ค.59 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/205 ลว 10 ก.พ.59 (อบต.นาวังหิน) การเบิกจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/204 ลว 10 ก.พ.59 (อบต.นาวังหิน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/203 ลว 10 ก.พ.59 (ทต.หัวกุญแจ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/202 ลว 10 ก.พ.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/201 ลว 10 ก.พ.59 (อบต.คลองกิ่ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/200 ลว 10 ก.พ.59 (อบต.คลองกิ่ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/199 ลว 10 ก.พ.59 (อบต.คลองกิ่ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/198 ลว 10 ก.พ.59 (ทต.หนองใหญ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงถนน ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/197 ลว 10 ก.พ.59 (ทต.หนองใหญ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงถนน ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/1718 ลว 22 ม.ค.59 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/205 ลว 10 ก.พ.59 (อบต.นาวังหิน) การเบิกจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/204 ลว 10 ก.พ.59 (อบต.นาวังหิน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/203 ลว 10 ก.พ.59 (ทต.หัวกุญแจ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/202 ลว 10 ก.พ.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/201 ลว 10 ก.พ.59 (อบต.คลองกิ่ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/200 ลว 10 ก.พ.59 (อบต.คลองกิ่ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/199 ลว 10 ก.พ.59 (อบต.คลองกิ่ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/198 ลว 10 ก.พ.59 (ทต.หนองใหญ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงถนน ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/197 ลว 10 ก.พ.59 (ทต.หนองใหญ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงถนน ประเภท1