Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/16540 ลว 26 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 4 ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16352 ลว 25 ก.ค.599 การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559 ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/766 ลว 26 ก.ค.59 โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/767 ลว 26 ก.ค.59 รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการกลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร ได้รับอนุมัติให้รับทุนเป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2559 ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 3144 ลว 14 ก.ค.59 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ประเภท1
25 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3231 ลว 25 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559) ประเภท1
25 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/761 ลว 25 ก.ค.59 (ทต.ห้วยกะปิ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประเภท1
25 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16173 ลว 21 ก.ค.59 รายงานข้อมูลถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ และได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ประเภท1
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 22 ก.ค.59 การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 22 ก.ค.59 โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/16540 ลว 26 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 4 ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16352 ลว 25 ก.ค.599 การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559 ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/766 ลว 26 ก.ค.59 โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/767 ลว 26 ก.ค.59 รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการกลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร ได้รับอนุมัติให้รับทุนเป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2559 ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 3144 ลว 14 ก.ค.59 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ประเภท1
25 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3231 ลว 25 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559) ประเภท1
25 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/761 ลว 25 ก.ค.59 (ทต.ห้วยกะปิ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประเภท1
25 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16173 ลว 21 ก.ค.59 รายงานข้อมูลถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ และได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ประเภท1
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 22 ก.ค.59 การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 22 ก.ค.59 โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1