Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 225 ลว 1 ก.ย.58 การกำหนดโครงสร้างฝ่ายภายในส่วนราชการกอง ระดับ 7 ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประเภท1
2 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/18740 ลว 1 ก.ย.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. งวดที่ 5 ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/18739 ลว 1 ก.ย.58 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/18625 ลว 31 ส.ค.58 การเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1162 (ทน.แหลมฉบัง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกาาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1163 ลว 31 ส.ค.58 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์สถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์การแพทย์) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1164 ลว 31 ส.ค.58 (อบต.คลองกิ่ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1165 ลว 31 ส.ค.58 (ทม.อ่างศิลา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/18635 ลว 31 ส.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/1167 ลว 31 ส.ค.58 การฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 225 ลว 1 ก.ย.58 การกำหนดโครงสร้างฝ่ายภายในส่วนราชการกอง ระดับ 7 ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประเภท1
2 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/18740 ลว 1 ก.ย.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. งวดที่ 5 ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/18739 ลว 1 ก.ย.58 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/18625 ลว 31 ส.ค.58 การเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1162 (ทน.แหลมฉบัง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกาาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1163 ลว 31 ส.ค.58 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์สถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์การแพทย์) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1164 ลว 31 ส.ค.58 (อบต.คลองกิ่ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1165 ลว 31 ส.ค.58 (ทม.อ่างศิลา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/18635 ลว 31 ส.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/1167 ลว 31 ส.ค.58 การฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1