Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2013 การทดสอบทางศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภท1
22 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2006 หารือแนวทางการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 ครั้งที่ 31 "หริภุญไชยเกมส์ ประเภท1
22 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท1
22 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2001 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประเภท1
19 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/5775 การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ปรับปรุงใหม่) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.2/ว641 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน ตุลาคม 2555(ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1984 การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว892 ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ณ วันที่ 18 กันยายน 2557 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1975 การติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานตามโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2557 (ระบบ e-plan)ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/1972 การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1