Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2/719 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2/721 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว1014 ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.1/ว1008 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.1/ว 1007 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญปฏิบััติราชการแทน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว 1004 ขอแจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0017.2/ว2211 การอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อฝายในโครงการ โขง ชี มูล เป็นเขื่อนแทน (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2/719 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2/721 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว 2228 แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1