Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9604 ลว 28 เม.ย.59 การบูรณาการแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9602 ลว 28 เม.ย.59 การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9608 ลว 28 เม.ย.59 การจัดทำแผนยุทธศาตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มน้ำ (ปี 3561 - 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9603 ลว 28 เม.ย.59 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/ว 1924 ลว 29 เม.ย.59 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9605 ลว 28 เม.ย.59 ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/9727 ลว 29 เม.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9596 ลว 28 เม.ย.59 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9559 ลว 28 เม.ย.59 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9598 ลว 28 เม.ย.59 สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9604 ลว 28 เม.ย.59 การบูรณาการแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9602 ลว 28 เม.ย.59 การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9608 ลว 28 เม.ย.59 การจัดทำแผนยุทธศาตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มน้ำ (ปี 3561 - 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9603 ลว 28 เม.ย.59 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/ว 1924 ลว 29 เม.ย.59 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9605 ลว 28 เม.ย.59 ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/9727 ลว 29 เม.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9596 ลว 28 เม.ย.59 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9559 ลว 28 เม.ย.59 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9598 ลว 28 เม.ย.59 สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1