Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/1577 ลว.1 ธ.ค. 58 (ทต.บางละมุง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุมเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง ประเภท1
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4980 ลว 1 ธ.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำและรายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ประเภท1
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 4934 ลว 30 พ.ย.58 ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น ประเภท1
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 2935 ลว 30 พ.ย.58 การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง ประเภท1
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/25922 ลว 30 พ.ย.58 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวััลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภท1
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/25923 ลว 30 พ.ย.58 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท1
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/25919 ลว 30 พ.ย.58 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้งปี 2558/2559 ประเภท1
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/25918 ลว 30 พ.ย.58 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดดรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภท1
30 พ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 4928 ลว 27 พ.ย.58 สรุปการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อสอบภาาาอังกฤษชุดใหม่ (DIFA TES) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 1566 ลว 27 พ.ย.58 สรุปการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่ (DIFA TES) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/1577 ลว.1 ธ.ค. 58 (ทต.บางละมุง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุมเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง ประเภท1
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4980 ลว 1 ธ.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำและรายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ประเภท1
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 4934 ลว 30 พ.ย.58 ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น ประเภท1
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 2935 ลว 30 พ.ย.58 การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง ประเภท1
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/25922 ลว 30 พ.ย.58 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวััลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภท1
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/25923 ลว 30 พ.ย.58 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท1
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/25919 ลว 30 พ.ย.58 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้งปี 2558/2559 ประเภท1
1 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/25918 ลว 30 พ.ย.58 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดดรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภท1
30 พ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 4928 ลว 27 พ.ย.58 สรุปการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อสอบภาาาอังกฤษชุดใหม่ (DIFA TES) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 1566 ลว 27 พ.ย.58 สรุปการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่ (DIFA TES) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1