Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว795 ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ณ วันที่ 20 สิงหาค 2557 ประเภท1
20 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว- การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆ ที่ผลิตในประเทศ ประเภท1
20 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1762 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง ประเภท1
19 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว791 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรา 103/7 และมาตรา 103/8(เขต 1-9) ประเภท1
19 ส.ค. 2557 - ่ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินตนเอง (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อปท.,ราคากลางงานก่อสร้าง, การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม) ประเภท1
19 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/1736 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเภท1
19 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1753 ขอให้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา ประเภท1
19 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1700 โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ประเภท1
19 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว780 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
15 ส.ค. 2557 ที่ 0023.5/ว775 ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1