Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 28 ก.ย.59 แจ้งรายชื่อผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเพื่อนำไปประกอบในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 196 ลว 28 ก.ย.59 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 195 ลว 28 ก.ย.59 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/22116 ลว 27 ก.ย.59 แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/989 ลว 28 ก.ย.59 (ทต.หัวถนน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/988 ลว 28 ก.ย.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนส่งเสริมการสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/987 ลว 28 ก.ย.59 (อบต.หนองเหียง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/986 ลว 28 ก.ย.59 (อบต.เกษตรสุวรรณ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/985 ลว 28 ก.ย.59 (ทน.แหลมฉบัง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/982 ลว 28 ก.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนัับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 28 ก.ย.59 แจ้งรายชื่อผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเพื่อนำไปประกอบในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 196 ลว 28 ก.ย.59 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 195 ลว 28 ก.ย.59 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/22116 ลว 27 ก.ย.59 แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/989 ลว 28 ก.ย.59 (ทต.หัวถนน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/988 ลว 28 ก.ย.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนส่งเสริมการสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/987 ลว 28 ก.ย.59 (อบต.หนองเหียง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/986 ลว 28 ก.ย.59 (อบต.เกษตรสุวรรณ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/985 ลว 28 ก.ย.59 (ทน.แหลมฉบัง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/982 ลว 28 ก.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนัับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประเภท1