Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ก.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1541 การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ ประเภท1
22 ก.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1539 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2557 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "เมืองแปะเกมส์" ประเภท1
22 ก.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว 1538 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน ประเภท1
22 ก.ค. 2557 ที่ อจ0023.3/ว1536 หารือการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
21 ก.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1519 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2557 ประเภท1
21 ก.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว 1518 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูยาผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 5 ประเภท1
18 ก.ค. 2557 อจ 0023.3/ว 701 แบบสำรวจและยืนยันการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1508 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประาจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1508 ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น เข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว695 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1